STOER…. en hoe nu verder?

De Rooie Vrouwen hebben een brief gestuurd waarin ze stilstaan bij de start van participatiebedrijf STOER. Onderstaand de ingestuurde brief.

Aan het College van B en W en de Gemeenteraad;

Het is even geleden dat de Rooie Vrouwen aan de drie deelnemende gemeenten een onderzoek aanboden over de ervaringen van cliënten met Laborijn. Ruim honderd klachten kwamen via het meldpunt binnen. Cliënten werden onheus bejegend en geïntimideerd. Consulenten waren slecht bereikbaar en onvoldoende toegerust op hun taak. Dossiers raken kwijt waardoor cliënten in nog grotere financiële problemen belanden. De plaatselijke en landelijke politiek stelden vragen en waren ernstig bezorgd.

Het rapport van Berenschot dat erop volgde bevestigde onze ervaring maar gaf ook aan dat de situatie ernstiger was dan gedacht. De aanbevelingen werden uiteindelijk in een verbetertraject uitgewerkt. Er zullen nog veel stappen gezet moeten worden om de kwaliteit van dienstverlening binnen Laborijn naar het gewenste en hoger niveau te tillen. Wij hopen dat de gemeenteraden van Doetinchem en Aalten scherp toezien en het college hierop zullen controleren.

De ontwikkelingen leidde er toe dat Oude IJsselstreek een eigen participatiebedrijf STOER oprichtte.

Met onze eigen PvdA-fractie volgen we de ingeslagen weg en zien ook dat het college scherp wordt gehouden door de andere fracties. Veel gemeenten, maatschappelijke instellingen en ook de Tweede Kamer kijken mee en letten op wat er in onze gemeente gebeurt. Op de schouders van college en raad ligt de dure plicht voor inwoners van Oude IJsselstreek een werkbedrijf te organiseren dat integer, transparant en deskundig de taken uitvoert. Kan Oude IJsselstreek het verschil maken, een voorbeeld gemeente zijn? Wordt de droom waar?

Wij zien dat het herstel van vertrouwen in de uitvoering van de Participatiewet met de oprichting van STOER in gang is gezet. De visie van waaruit gewerkt wordt biedt perspectief. Niet het systeem maar de mens staat centraal. De ervaring die nu wordt opgedaan in de dagelijkse gang van zaken zullen op termijn in verordening en/of beleid worden vastgelegd. Het college legt daarover verantwoording af over het gevoerde beleid en brengt daarmee de raad in positie om haar controlerende taak uit te voeren.

Door de ervaring en de gesprekken die wij destijds via het meldpunt hebben gevoerd met cliënten van Laborijn willen we met dit schrijven het belang benadrukken om beleid in samenwerking met de uitvoerders en gebruikers in te vullen. Laat beleidsmedewerkers met de uitvoering meelopen. Toets en stem af met de medezeggenschap/cliëntenraad, organiseer tegenspraak. Macht heeft tegenmacht nodig. Reflecteer op eigen functioneren. Beleid en uitvoering moeten zo dicht mogelijk bij elkaar blijven. Gebruik de omgekeerde toets. Het verloren vertrouwen in een overheid kan zo worden hersteld en onderhouden.

Als STOER hét participatiebedrijf wil zijn zoals in de visie omschreven is het noodzakelijk dat de Participatiewet wordt gewijzigd. Oude IJsselstreek neemt deel aan een landelijke werkgroep en wil vernieuwende initiatieven voorstellen in de uitvoering van de Participatiewet. De ervaring en praktische uitvoering die wordt opgedaan binnen STOER komen dan goed van pas.

Ook wij hebben in nauw contact met de PvdA Tweede Kamerfractie aandacht gevraagd voor de noodzakelijke wijzigingen in de Participatiewet. Er zijn ondertussen verschillende amendementen ingediend om de wet te verbeteren. Ook andere partijen zijn ervan doordrongen dat de Participatiewet hardvochtig uitpakt.

In de Kamerbrief van eind januari neemt staatssecretaris van’t Wout alvast een voorschot met een set maatregelen. Terugvorderingsplicht, giften en hardheid in de wet krijgen nu al aandacht.

Het is aan een nieuw Kabinet om integrale besluiten te nemen over de inrichting van een passende Participatiewet. Ook de afweging of het oude WSW-bedrijf zal herleven zal daar een plaats krijgen.

De Rooie Vrouwen volgen de ontwikkelingen kritisch. Vooralsnog houden wij het meldpunt open.

 

STOER