Bijstand terugbetalen om ontvangen boodschappen

 Ulft, 13 januari 2021.

Aan het college van B&W en raad gemeente Oude IJsselstreek..

Zoals u bekend is hebben De Rooie Vrouwen van de PvdA via haar meldpunt veel klachten ontvangen. Dezelfde soort klachten zoals die nu in de media oppoppen rond de uitvoering en de effecten van de Participatiewet.

Er is een initiatiefwet ingediend om de P-wet aan te passen. Gemeenten worden niet meer verplicht om boetes op te leggen en bijstand terug te vorderen. ( in geval van fraude kan dat wel maar het moet niet ) Gemeenten krijgen de ruimte om daar een afweging in te maken met oog voor specifieke situaties, met oog voor de menselijke maat.

·      Wat is het beleid in de OIJ op het gebied van giften, mantelzorg etc? Er heerst onduidelijkheid hierover bij cliënten. Hoe stuurt het college STOER aan op dit punt? Zijn hierover regels vastgesteld, kunnen we dit inlezen in een verordening, wilt u deze verordening naar de commissie MO sturen?
·      De Participatiewet moet uitgevoerd worden, maar hoe wordt de ruimte die er is ingevuld? De Rooie Vrouwen hebben tal van deze voorbeelden gehoord tijdens gesprekken met cliënten van Laborijn, deze materie is dus niet nieuw. Hoe waarborgt het college dat deze schrijnende toestanden niet bij STOER voorkomen?
·      Discussie rond de hoogte van de bijstandsuitkering is wederom actueel. Gaat het College haar invloed aanwenden om dit landelijk onder de aandacht te brengen en ook concreet aan te pakken?
·      Is het bij het college bekend in welke gevallen in 2020 cliënten gekort zijn, wel of niet terecht/onterecht, en hoe pakt STOER dit op? Kortom wordt/is het overgenomen bestand van Laborijn gecontroleerd op juistheid wanneer er sprake is van boete of terugvordering? Zo ja, hoeveel cliënten betreffen dit en is het noodzakelijk gebleken om de oplegging te herzien.
·      Heeft de gemeente (STOER) de ruimte om een herbeoordeling te doen? Zoja: gaat STOER dit doen? Casussen die nu 1 op 1 vanuit Laborijn bij de overdracht overgenomen zijn zouden wellicht opnieuw bekeken en beoordeeld moeten/kunnen worden.
·      Kan de client een beroep op herbeoordeling doen?
·      Hoe is het beleid van de gemeente (STOER) bij anonieme tips?
·      Wat is de discretionaire ruimte voor STOER? Bij nieuwe en oude casussen. Is hier beleid in via een verordening en kunnen wij deze ontvangen.

Mvg,
Namens fractie PvdA Oude IJsselstreek
Ton Menke, fractievoorzitter.
Sylvia van Londen, fractieassistent. 

Rooie Vrouwen Bijstand terugbetalen